Ondernemingswaarde versus Aandeelhouderswaarde

Deel deze pagina
Geschreven door: Robert Claassen MBA
6 maart 2020

ondernemingswaarde-vs-aandeelhouderswaarde

Bij het waarden van MKB-onderneming wordt er vaak gesproken over het verschil tussen ondernemingswaarde en aandeelhouderswaarde. Maar wat is het verschil tussen deze twee waarderingen nu precies en hoe wordt dit berekend? In dit artikel ga ik hier verder op in.

Wat is de ondernemingswaarde?

Het waarderen van ondernemingen (ondernemingswaarde) kan op verschillende manieren gebeuren. De methode die tegenwoordig het meeste wordt gebruikt is de Discounted Cash Flow (DCF) methode. Met de DCF-methode wordt de toekomstige vrije CashFlow contant gemaakt naar heden. Dit geeft de totale waarde weer van de activiteiten van de onderneming met behulp van de vaste activa en het aanwezige werkkapitaal. Een andere vaak gehanteerde methode is het gebruik van zogenaamde multiples op basis van de zogenaamde EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) Beide geven als uitkomst de ondernemingswaarde.

Wat is de aandeelhouderswaarde?

Om tot de aandeelhouderswaarde te komen wordt er rekening gehouden met de huidige financieringsstructuur van de onderneming. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen (zowel lang als kort) van de onderneming. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de overtollige liquide middelen (cash). De hoogte van de liquide middelen zijn door een verkoper eventueel te beïnvloeden door zoveel mogelijk debiteuren te innen, voorraadpositie te verlagen en de crediteuren te verhogen. Hierdoor zal er meer cash in de onderneming aanwezig zijn. Tijdens onderhandelingen wordt vaak afgesproken wat de ratio tussen deze drie balansposten moet zijn bij overname. Voor beide partijen (verkoper & koper) is het goed om dit vooraf af te stemmen, zodat er geen discussie over kan ontstaan.

Bij een aandeelhouderswaarde wordt er dan ook vaak gesproken over Cash & Debt Free. Aan de hand van de ondernemingswaarde wordt de aandeelhouderswaarde bepaald. De waarde van de onderneming wordt dan (over het algemeen) verminderd met de rentedragende schulden van de onderneming en vermeerderd met de overtollige liquide middelen.

Formule ondernemingswaarde versus aandeelhouderswaarde

Voorbeeld bedrijfswaardering

In onderstaand voorbeeld wordt bovenstaande cijfermatig toegelicht. Om tot de ondernemingswaarde te komen is voor het gemak niet de DCF-methode gehanteerd maar een multiple x EBITDA.

Onderstaand de balans van de onderneming over het laatste boekjaar:

Koper en Verkoper komen het volgende overeen:

  • Ondernemingswaarde is EBITDA laatste boekjaar x 5 (multiple)
  • Cash & debt free
  • Netto werkkapitaal van € 250.000

De ondernemingswaarde van de onderneming betreft in bovenstaand voorbeeld € 2.000.000, echter de aandeelhouderswaarde € 2.600.000. In de praktijk kan het overigens ook andersom zijn, aandeelhouderswaarde is lager dan ondernemingswaarde. Dit komt dan vaak door hogere rentedragende schulden dan in bovenstaand voorbeeld.

Robert Claassen MBA

Over de auteur

Robert Claassen MBA

Robert Claassen; sinds 2010 als partner verbonden aan Claassen, Moolenbeek & Partners Rotterdam en sinds 2013 management lid van de landelijke organisatie. In deze jaren heeft Robert al meerdere ondernemers begeleid bij het verkopen van zijn/haar onderneming of het aankopen van een onderneming. De aanpak van Robert is in deze trajecten zeer pragmatisch en creatief om het beste resultaat voor zijn opdrachtgever te realiseren.

Je kunt hem bereiken op: 06 – 10 45 99 87 of via mail.