Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Claassen,Moolenbeek&Partners houdt van duidelijke afspraken. Natuurlijk horen daar leverings- en betalingsvoorwaarden bij. De algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te ’s Hertogenbosch, depotnummer 2018/19.

Je kunt ze hieronder ook nalezen.
Natuurlijk kan er – als de opdracht daar omvraagt – per opdracht afwijkende voorwaarden worden gehanteerd. Deze worden altijd, na het akkoord van de klant, op schrift gesteld.

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN CM&P

 

  1. Algemeen

 

Claassen, Moolenbeek & Partners (hierna te noemen: CM&P) is een samenwerkingsverband van juridisch zelfstandige partners / adviseurs, die ieder voor eigen risico en rekening bedrijfskundige en bancaire adviezen verstrekken in opdracht van derden (hierna te noemen: opdrachtgevers).

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te ‘s‑Hertogenbosch

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en offertes tussen CM&P en opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

  1. Grondslag offertes

 

Alle offertes, zowel mondelinge offertes als schriftelijke offertes, vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van CM&P, en wel op de offerte, de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

 

De offertes van CM&P zijn met name gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan CM&P is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle relevante informatie voor uitvoering en opzet van het onderzoek heeft verstrekt. Op haar beurt zal CM&P de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 

Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

 

De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod CM&P heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van toepasselijkverklaring van eventuele eigen voorwaarden.

 

  1. Tariefstelling

 

De door CM&P berekende tarieven zijn gebaseerd op de werkelijk bestede uren van de adviseur tegen het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Bij elke opdracht streeft CM&P ernaar om vooraf een duidelijke kostenindicatie aan de opdrachtgever af te geven. Tenzij anders overeengekomen zijn secretariaatskosten, kantoorkosten en reis- en verblijfkosten in het berekende tarief inbegrepen.

 

  1. Betalingsvoorwaarden

 

Aan het begin van elke kalendermaand wordt door CM&P aan de opdrachtgever gefactureerd op basis van de door de adviseur bestede uren in de voorafgaande periode. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij in de offerte anders overeengekomen is.

 

Dertig dagen na de factuurdatum kan door CM&P de wettelijke rente in rekening gebracht worden, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan CM&P de verdere uitvoering van de opdracht opschorten of opzeggen.

 

Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en CM&P deswege haar vordering ter incasso uit handen dient te geven, komen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten belopen 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van €115,-.

 

  1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig, zonder opzegtermijn, eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer plaats kan hebben om welke reden dan ook. CM&P hanteert als basisfilosofie dat een opdracht alleen kwalitatief goed uitgevoerd kan worden, indien er sprake is van een positief en constructief overleg tussen de opdrachtgever en CM&P, dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

 

Alleen de tot het moment van beëindiging bestede uren van de adviseur worden dan in rekening gebracht. Het risico van bezettingsverlies voor CM&P komt daarmee voor rekening van CM&P.

 

  1. Vertrouwelijkheid

 

6.1 CM&P verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van CM&P aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van CM&P, de werkwijze, methodes en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. Modellen, technieken, instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van het bureau. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

 

6.2 Voor zover het leveren van diensten door CM&P en het gebruik van diensten door opdrachtgever de verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgever als natuurlijk persoon met zich meebrengt zal CM&P als Verwerkingsverantwoordelijke fungeren in de zin van de AVG.

 

6.3 Voor zover het leveren van diensten door CM&P en het gebruik van diensten door opdrachtgever de verwerking van persoonsgegevens die opdrachtgever als Verwerkingsverantwoordelijke heeft verzameld met zich meebrengt zal CM&P als Verwerker fungeren in de zin van de AVG. CM&P zal dan geen verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, anders dan in opdracht van Opdrachtgever en als gespecificeerd in een apart af te sluiten Verwerkersovereenkomst.

 

6.4 CM&P zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om door opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 

 

 

  1. Aansprakelijkheid

 

CM&P is niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Het staat de opdrachtgever vrij de adviezen van CM&P wel of niet op te volgen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de gegeven adviezen.

 

Indien de opdrachtgever CM&P aansprakelijk stelt, zal een eventuele schadevergoeding gefixeerd worden ter hoogte van het bedrag van de declaratie door CM&P voor haar werkzaamheden aan opdrachtgever verzonden. In geen geval zal, indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een langere periode, het te vorderen schadebedrag hoger zijn dan de som van de declaraties over de laatste 3 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling.

 

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het realiseren van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

 

  1. Geschillen

 

Indien naar aanleiding van deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn mochten zijn, geschillen tussen partijen c.q. hun rechtverkrijgenden/rechtvertegenwoordiger(s) mochten ontstaan dan zullen partijen gezamenlijk een mediator opdracht geven om hen bij de oplossing van het geschil terzijde te staan. Indien deze mediation niet tot een voor beide bevredigende oplossing leidt, kan één der partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de betreffende partner van CM&P zijn werkzaamheden uitvoert.

 

Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen bij aangetekend schrijven aan de wederpartij verklaart dat dit het geval is.

 

Indien partijen omtrent de benoeming van de mediator niet binnen drie weken nadat een geschil is ontstaan tot overeenstemming kunnen komen, zal de voorzitter van het Nederlands Mediation Instituut worden gevraagd een bindende aanbeveling te doen.

 

De kosten van deze bemiddeling komen gelijkelijk voor rekening van partijen.

 

De bevoegdheid van de President der rechtbank in kort geding wordt door deze bepalingen niet uitgesloten, evenmin als het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen.

 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

De van deze leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen; die voorwaarden werken slechts met betrekking tot die overeenkomst waarvoor zij is aanvaard. De overige voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.

 

 

Laatst gewijzigd 01-06-2018 (i.v.m. AVG-wijzigen)

Tevredenheid!

Leveringsvoorwaarden horen er “gewoon bij”.

Al bijna 40 zijn we actief. In die periode hebben we ons zelden hoeven te beroepen op deze voorwaarden. Immers ons doel is tevreden klanten. En met tevreden klanten heb je zelden of nooit een dispuut. Daar gaan we voor; uw tevredenheid. Dat is misschien wel de belangrijkste “leveringsvoorwaarde”.

Nadere informatie?

Vragen over onze leveringsvoorwaarden?

Neem dan contact met ons op.

Nieuwsbrief CM&P