< p>

Whitepaper: Wegwijs in factoring! - Claassen, Moolenbeek en Partners

Whitepaper: Wegwijs in factoring!

Deel deze pagina

13 februari 2020“Ik heb meer kredietruimte nodig. Is factoring een goede oplossing en zo ja, wat zijn de mogelijkheden, hoe werkt het en wat kost het?”

Wat is factoring?

Factoring is een veelgebruikte manier om een bedrijf te financieren. Het is een vorm van debiteurenfinanciering. Het betekent dat je, als schuldeiser, de vordering op jouw klant (de debiteur) verkoopt aan de factormaatschappij. De factormaatschappij betaalt het bedrag van de vordering meestal binnen 48 uur uit. Jouw klant betaalt vervolgens de vordering aan de factormaatschappij. Factoring is vooral gericht op de “Business to Business” markt en wordt vaak ingezet in de Transport & Logistiek, Handel en Industrie.

Om te bepalen of dit voor jouw bedrijf een goede keuze is, is het belangrijk eerst naar de hele financieringsstructuur van het bedrijf te kijken: De mix van eigen vermogen, langlopende leningen zoals een hypotheek en leasing en ook kortlopend krediet. Sterker nog, in de praktijk zou veel kredietverlening overbodig zijn als het werkkapitaal beter gemanaged wordt. Hierbij doelen we op het goed managen van de voorraden, debiteuren en crediteuren.

Factoring is een combinatie van diensten rond de debiteuren, die zich richt op:

 1. Het hoog financieren/ bevoorschotten van de openstaande debiteuren. Soms kunnen ook de voorraden op deze manier gefinancierd worden. Hierdoor kan meer financieringsruimte gecreëerd worden dan bij reguliere bankfinanciering en bovendien is de kredietruimte flexibel: Bij groei groeit de kredietruimte mee en is dus niet beperkt tot een vaststaande kredietlimiet.
 2. Het beheer van de debiteuren. Het uitbesteden van het debiteurenbeheer aan de factoringmaatschappij levert tijdsbesparing op en leidt ook vaak tot een verkorting van de periode dat vorderingen uitstaan.
 3. De kredietverzekering van de debiteuren. Hierdoor zijn onder bepaalde voorwaarden de debiteurenvorderingen verzekerd tegen bijvoorbeeld faillissement van opdrachtgevers.

Wanneer is factoring interessant?

Factoring wordt vaak ingezet in de volgende situaties:

 • Bij snelle groei, waardoor het debiteurensaldo hard groeit en de behaalde cash flow onvoldoende groot is om deze groei te financieren. In de volgende alinea, komen we hier uitgebreider op terug.
 • Bij bedrijfsovernames, waarbij ter betaling van de koopsom een grotere financieringsbehoefte ontstaat.
 • Bij herstructurering en liquiditeitsspanning.
 • Als de betalingstermijnen van de debiteuren lang zijn, terwijl de crediteuren snel betaald moeten worden.

 

Factoring bij de groei van je onderneming?

Bij een groeiende onderneming is het belangrijk om het werkkapitaal goed op orde te houden. Natuurlijk wil je dat het werkkapitaalpositie meegroeit met de groei van de onderneming. Helaas wil dit niet altijd lukken. Vaak wordt dan de oplossing gezocht naar een vorm van debiteurenfinanciering, zoals factoring.

De bevoorschotting van de debiteuren zorgt ervoor dat het werkkapitaal meebeweegt met de hoogte van de debiteuren. Op deze manier kunnen de kortlopende financiers tijdig worden betaald en wordt spanning voorkomen.

Welke soorten factoring zijn er?

In de basis zijn er 3 soorten factoring:

Traditionele factoring

Bij traditionele factoring worden de debiteuren verpand aan de factoringmaatschappij. Deze vorm wordt ook wel kredietverstrekking genoemd. De organisatie besteedt (een deel van) de debiteurenportefeuille uit aan een extern bedrijf, de factor. De factor neemt vervolgens de afhandeling van de facturen over. Hiervoor ontvangt hij een vast bedrag per maand of een percentage van de omzet. Dit ligt vaak tussen de 0,1 en 1%.

De zogenaamde ‘grote banken’ die dit aanbieden zijn vaak banken of zijn gerelateerd aan banken. En banken zijn gebonden aan strenge regels. Vanzelfsprekend moet jij dus ook, als hun klant zijnde, aan veel eisen voldoen. Dat maakt dat deze vorm van factoring met name interessant is voor middelgrote en grote bedrijven.

De belangrijkste kenmerken zijn:

 • De gehele bedrijfsomzet dient gefactord te worden.
 • Het is van toepassing voor bedrijven met een jaaromzet van minimaal € 2 a 2,5 mln.
 • 85% a 90% van het openstaande debiteurensaldo inclusief BTW wordt bevoorschot/ gefinancierd. De rest van de factuur wordt betaald als de debiteur betaald heeft.
 • De meeste factormaatschappijen zorgen ervoor dat binnen 48 uur na indiening van de factuur het geld op je rekening staat.
 • Het goedkeuringsproces om voor een kredietfaciliteit in aanmerking te komen, vergt een grondige voorbereiding en tijd.
 • De grote banken bieden deze vorm ook aan als “kale” werkkapitaalfinanciering, waarbij het beheer van de debiteuren en kredietverzekering geen onderdeel van het contract zijn.
 • Er dient een contract van 2 a 3 jaar aangegaan te worden.

American style factoring

Bij deze vorm worden de debiteuren gekocht door de factoringmaatschappij. Het eigendom gaat dus direct over. Hierbij krijg je dus meteen het gehele bedrag gestort op je rekening en wordt ook het debiteurenrisico overgenomen. Mocht de debiteur failliet gaan of niet willen betalen, dan krijg je alsnog je geld. Voorwaarde hierbij is wel dat de debiteur kredietwaardig is en een credit check kan doorstaan. De factormaatschappij loopt hierbij vaak het risico waardoor deze vorm iets duurder is dan traditionele factoring. De percentages die worden ingehouden bedragen zo’n 3 tot 6 procent.

Bij American factoring ontvangt de factor geen percentage van de omzet, maar van het factuurbedrag. Dit betekent meer flexibiliteit voor bedrijven. Zij kunnen immers zelf bepalen welk deel van hun portefeuille zij uitbesteden. Klanten die goed betalen blijven zo rechtstreeks aan de onderneming betalen.

Bij deze vorm van factoring kun je vaak ook het complete debiteurenbeheer aan hen overdragen. In ons land zijn deze factoringmaatschappijen ook niet (perse) verbonden met een bank en hebben zij dus een grotere vrijheid in handelen. Deze vorm van factoring is zeer geschikt voor het MKB en ook steeds meer ZZP’ers maken hier tegenwoordig gebruik van.

De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Deze vorm wordt vaak ingezet bij wat kleinere bedrijven, tot een omzet van ca. € 2 mln.
 • Facturen worden bevoorschotting tot 95% a 98% van het uitstaande bedrag inclusief BTW.
 • Het kan flexibel ingezet worden. Naar behoefte wordt slechts een deel van de debiteuren verkocht. Daarnaast is geen meerjarig contract met de factoringmaatschappij vereist.
 • Het goedkeuringsproces verloopt vrij eenvoudig en is daardoor snel afgerond.

Reverse factoring

Deze vorm wordt in de praktijk minder vaak ingezet. Dit is een vorm van financiering om een betaaltermijn te overbruggen. Het initiatief van de factoring wordt genomen door de afnemer.

Het wordt door grotere kapitaalkrachtige bedrijven gebruikt als voordeel voor hun leveranciers. De vordering die een leverancier op zo’n grote afnemers heeft, kan dan tegen scherpe condities gefinancierd worden, omdat de factoringmaatschappij in de prijsstelling uitgaat van de financiële gegoedheid van de afnemer. Om reverse factoring te kunnen toepassen moeten bedrijven vaak als voorwaarde een omzet hebben van 250 miljoen euro of meer.

 

Waarom zou ik voor factoring kiezen?

Het grote voordeel van factoring is dat je daarmee als organisatie je liquiditeit verbeterd en daarnaast is het voor het gemak. Steeds meer bedrijven hanteren lange betalingstermijnen en vooral voor het MKB is het lastig om dit voor te financieren. Factoring biedt hier een dus uitkomst.

Verbetering van liquiditeit

Als je een factuur verstuurt, dan zit daar een (wettelijke) betalingstermijn op. Je debiteur krijgt tijd om de factuur te betalen. Je zou dit kunnen zien als een lening die je aan je debiteur verstrekt. De betalingstermijn is in dat opzicht eigenlijk meer een looptijd. Je hebt het werk inmiddels geleverd en misschien ook materialen of andere kosten voorgeschoten. Maar toch duurt het in Nederland nog altijd gemiddeld 41 dagen voordat je jouw factuur betaald krijgt. Dat zijn 41 dagen die je moet overbruggen, voordat je het verdiende geld weer kunt investeren. En dit is met name voor ondernemingen met groei- of veranderplannen moeilijk te dragen. Als je gebruik maakt van factoring hoef je niet lang op je geld te wachten, en dat verbetert logischerwijs je liquiditeit.

Gemak dient de mens (dus ook de ondernemer)

Bij factoring, en dan met name bij zogenaamde ‘American Factoring’, hoef je jezelf geen zorgen meer te maken. Je hoeft niet meer zelf betalingsherinneringen te verzorgen, aanmaningen te sturen en tijd te besteden aan incassoprocedures, zodra je debiteur geen gehoor geeft. Je hoeft geen directe zorgen meer te maken over oninbare facturen. Al de rompslomp en de zorgen leg je bij de factoringmaatschappij neer. Je weet dat je jouw geld krijgt, het staat immers al op je rekening.

Hoe regel je een factoringfaciliteit?

Hier zit een groot verschil tussen “American Style” en “traditionele” factoring.

American style

Bij American Style factoring wordt minder strikt gekeken naar de financiële gegoedheid van het bedrijf dat de financiering nodig heeft. De financiële gezondheid van de afnemer/ debiteur is het belangrijkste. Dit wordt gecheckt door bij een kredietverzekeraar een zogenaamde kredietlimiet op te vragen inzake deze debiteur. Deze limiet geeft aan tot welk bedrag er maximaal gefinancierd kan worden. Voordat tot uitbetaling overgegaan wordt, wordt de factormaatschappij bij de debiteur gecheckt of er geleverd is conform de afspraken.

Traditioneel

Bij Traditionele factoring wordt diepgaand gekeken naar de financiële gegoedheid van jouw bedrijf én naar de kwaliteit van de debiteuren.

Om de financiële gegoedheid van een bedrijf goed te kunnen vaststellen, worden de nodige gegevens opgevraagd, o.m.:

 • Indien aanwezig een ondernemingsplan.
 • De jaarcijfers en tussentijdse cijfers.
 • De juridische (BV-) structuur.
 • Een debiteurenlijst met ouderdomsanalyse.
 • Een crediteurenlijst met ouderdomsanalyse.
 • De gebruikte leveringsvoorwaarden.
 • Inzicht in de orderafhandeling (orderbevestiging, aflever bon, factuur e.d.)

Daarnaast wordt er een aantal correcties toegepast, waardoor de uiteindelijke bevoorschotting meestal lager uitkomt dan de genoemde 85 a 90%. De belangrijksten zaken waarvoor gecorrigeerd wordt, zijn:

 • Is er een goede debiteurenspreiding of is er sterke concentratie bij 1 of 2 grote afnemers.
 • Debiteuren waar geen kredietlimiet op wordt afgegeven door de kredietverzekeringsmaatschappij.
 • Export naar “lastiger” landen.
 • Oude, vervallen debiteuren.
 • Debiteuren, waarbij sprake is van een dispuut.
 • Tegenvorderingen van debiteuren inclusief creditnota’s (retouren/ kortingen e.d.).
 • Debiteuren met een verpandingsverbod. Enkele grote ondernemingen, o.m. in de bouw en supermarktwereld, hebben deze clausule opgenomen in de leveringsvoorwaarden.
 • Deelfacturen en vooruitbetalingsfacturen. Deze worden niet gefinancierd omdat de prestatie nog niet (geheel) geleverd is.

 

Wat kost het?

Ook hier is weer sprake van verschillen tussen American Style en Traditioneel.

Traditionele factoring is minder flexibel, omdat gewerkt wordt met een meerjarig contract en alle debiteuren ingediend moeten worden, maar qua kosten komt deze vorm lager uit, zeker bij grote omzetten. Het percentage van de omzet is vaak tussen de 0,1 en 1%.

De praktijk leert dat het voor ondernemers lastig is om de kosten goed inzichtelijk te krijgen en dit is nu net waar de grootste winst te behalen valt. De verschillen tussen de verschillende aanbieders zijn erg groot. Bij een bedrijfsomzet van € 10 mln. of meer kan er zomaar jaarlijks enkele tienduizenden euro’s aan verschil in zitten. Het loont dus om deze dienst goed in te kopen en ook na afloop van het contract te checken of er betere aanbieders in de markt zijn.

Bij American Style factoring wordt gewerkt met een all-in-tarief. De tarieven lopen erg uiteen tussen de verschillende aanbieders in de markt en zijn daarnaast met name ook afhankelijk van de betaaltermijn, het risico en de hoogte van de omzet. Het tarief varieert grofweg tussen de 1 en 5% over het factuurbedrag. Let op: Dit wordt gerekend over het factuurbedrag inclusief BTW.

Bij Traditionele factoring is er een complex aan kostencomponenten, maar de belangrijkste zaken om naar te kijken zijn:

 • De debetrente over het opgenomen kredietbedrag.
 • De factoring fee: Een percentage/ promillage over de omzet inclusief BTW. Soms wordt een vaste vergoeding per maand afgesproken.
 • Een kredietprovisie of bereidstellingsprovisie, welke betrekking heeft op de kosten voor het beschikbaar stellen van de kredietfaciliteit.

 

Welke factoring bedrijven zijn er?

In de “American Style”-markt zijn er de laatste jaren zeer veel partijen bij gekomen, met allemaal net een iets andere aanpak. Als je googelt op factoring, zie je eindeloos veel aanbieders. Het is voor een ondernemer bijna ondoenlijk hierin goed wegwijs te worden.

De “Traditionele” markt is wat overzichtelijker. Naast de 3 grote Nederlandse banken die meest onder de naam “Commercial Finance” aanbieden, zijn er in de Nederlandse markt nog meer partijen actief. Enkele grote buitenlandse banken hebben een Nederlandse factoringvestiging geopend. Dit biedt onder meer een oplossing voor ondernemers die niet de gehele financiering bij de huisbank onder willen brengen. Tot slot is er nog een aantal niet bancaire factoringmaatschappijen in deze markt actief.

De bancaire factoringmaatschappijen zijn in de praktijk bereid een aanvraag in behandeling te nemen als de jaaromzet groter dan € 10 mln. is. Bij de niet bancaire aanbieders geldt dit meest vanaf een omzet van ca. € 2 mln.

Daarnaast is relevant dat iedere aanbieder zijn eigen risico inschatting maakt. Er zijn partijen die bereid zijn hogere risico’s aan te gaan, maar dan wel tegen wat hogere kosten.

Hoe nu verder?

Factoring is een complexe wereld. Daarnaast is het maar een onderdeel in de totale financieringsmix. Met deze whitepaper hopen we je als ondernemer wegwijs gemaakt te hebben in de mogelijkheden en kenmerken van factoring. Als je wilt weten wat de mogelijkheden voor jouw bedrijf zijn, kun je rechtstreeks op een factoringmaatschappij afstappen, maar je kunt er ook voor kiezen met een adviseur in gesprek te gaan, die de factoringwereld goed kent, begrijpt wat het beste bij jouw bedrijf past en scherpe condities kan uitonderhandelen. Aan jou de keuze.

Richard Boonman MBA

Over de auteur

Richard Boonman is partner bij Claassen, Moolenbeek & Partners. Hij is landelijk actief in het begeleiden van familiebedrijven bij financierings- en overnamevraagstukken en benut hierbij veelvuldig de mogelijkheden van factoring. Hij is gespecialiseerd in factoring en kent de belangrijkste aanbieders in de markt.

Neem direct contact op met Richard via mail of bel 06 – 12 02 14 98.

Naast Richard, bestaat Claassen, Moolenbeek & Partners uit specialisten op allerlei gebieden door heel Nederland. Rondom facturing, kunt u bij Richard, maar bijvoorbeeld ook bij Bart Lemmen of Arie de Groot terecht.