< p>

kleinzakelijke financiering MKB

Gedragscode voor kleinzakelijke financieringen deel 2

Deel deze pagina

11 oktober 2018

kleinzakelijke financiering gedragscode

Ben jij een ondernemer met een omzet van maximaal € 5 mln en € 2 mln aan financiering? Dan is dit blog zeker interessant voor jou. Vanaf 1 juli 2018 geldt namelijk de gedragscode en kun je naar de Kifid met een klacht over de bank. In mijn vorig blog  heb ik uitgelegd wat de gedragscode voor kleinzakelijke financiering precies is. In dit blog leest je meer over de regels / code en het effect op stapelfinancieringen en de klachtenprocedure bij de Kifid.

Waarom een gedragscode voor kleinzakelijke financieringen ?

De code geeft je enkele handvatten voor wat je moet doen als je een klacht of een geschil hebt met de bank. Het geeft aan wanneer je naar de Kifid (het financiële klachteninstituut) kunt stappen. Let echter wel extra goed op als je stapelfinancieringen toepast. De gedragscode is namelijk alléén van toepassing op de financieringen via de banken. De gedragscode geeft daarnaast enkele richtlijnen voor het bijzonder beheer, die een bank aan een klant kan opleggen.

Voor wie is de gedragscode voor kleinzakelijke financieringen?

De gedragscode voor kleinzakelijke financieringen is voor alle ondernemers met maximaal €5 miljoen omzet en maximaal € 2 miljoen aan financiering.

Stapelfinancieringen en Kifid:

De genoemde gedragscode geldt alleen voor de banken. Alle Nederlandse banken moeten op haar website vermelden dan ze de gedragscode naleven en verwijzen naar de gedragscode.

Alternatieve financieringen en de gedragscode

Andere financiers, zoals crowdfunding platformen, zijn niet gebonden aan deze gedragscode. Alternatieve financiers kunnen er echter wel voor kiezen de gedragscode van toepassing te verklaren. Zij doen dat door expliciet op hun website te vermelden dan ze zich verbinden aan de ‘Gedragscode Kleinzakelijke Financiering’ van de NVB en door een link naar de code te plaatsen.

Bijzonder beheer:

Banken en financiers mogen klanten naar een bijzonder beheer of intensief beheer overhevelen indien een klant een verhoogd risico voor de financier vormt. Voorbeelden voor bijzonder beheer situaties zijn: het niet voldoen aan de verplichtingen, het leiden van één of meer jaren verlies, een slechte liquiditeitspositie op de betaalrekening hebben, een verslechterde eigen vermogenspositie of zekerhedenpositie hebben, juridische problemen, een dreigend faillissement of een surseance van betaling.

Wat te doen bij klachten of geschillen?

In de gedragscode zijn een aantal zaken afgesproken voor de klachtopvolging door de banken en het Kifid.

 • De bank informeert een klant altijd over de manier waarop een klacht kan worden ingediend en hoe de klacht wordt afgehandeld.
 • De bank bevestigt de ontvangst en bericht een klant binnen 2 weken over de behandeltermijn.
 • De bank handelt de klacht binnen een redelijke termijn af.
 • De klant mag vanaf 8 weken na de ontvangstbevestiging de klacht voorleggen aan de Kifid, mits hij geen inhoudelijke respons heeft ontvangen van de bank.
 • Indien een bank voor de behandeling nadere informatie van de klant nodig heeft, dan wordt de termijn van 8 weken verlengd.
 • De bank behandelt de klacht zorgvuldig, zal de klant geen nadelige gevolgen berokkenen en heeft contact over een mogelijke oplossing.
 • De bank biedt de klant een mogelijkheid voor een second opinion, als de klant niet tevreden is met de oplossing of het verloop van het proces.
 • De bank informeert de klant over de mogelijkheid dat hij het geschil bij de Kifid kan neerleggen.
 • Banken verbinden zich aan het “Reglement Geschillencommissie financiële dienstverlening” van de Kifid inzake geschillenbeslechting kleinzakelijke financiering.
 • Let op: de uitspraken van de Kifid zijn bindend voor zowel de bank als de klant.

Regels voor de banken

Wat zijn de regels voor de banken die de gedragscode? De gedragscode schrijft het volgende voor:

 1. De financier informeert de klant over de overzetting naar bijzonder beheer, geeft aan waarom hij deze beslissing neemt en hoe het traject eruit ziet en wie zijn aanspreekpunt is.
 2. Bij bijzonder beheer is het essentieel dat er helder en snel gecommuniceerd wordt. Afspraken tussen de financier en de klant worden dan ook schriftelijk of digitaal bevestigd.
 3. Financiers mogen externe partijen inschakelen, zoals taxateurs en adviseurs, maar de financier legt helder uit waarom die inschakeling nodig is en dat de kosten voor rekening van de klant (kunnen) komen. Klanten mogen zelf ook partijen aandragen, echter de uiteindelijke keuze ligt bij de financier.
 4. De klant en financier werken bij voorkeur een herstelplan uit, waarin wordt vastgelegd hoe de klant de situatie kan verbeteren.
 5. Een financier kan een extra krediet verstrekken als dit naar haar oordeel verantwoord is.
 6. De begeleiding bij bijzonder beheer is er primair op gericht om de statutair van de klant te verbeteren. In een enkel geval kan echter een financier gedwongen worden tot opzeggen van de relatie en de direct uitwinning van zekerheden en het opeisen van de financier. De financier spant zich dan in, een zo hoog mogelijke opbrengst van de zekerheden te realiseren.
 7. Informatie wordt altijd verstrekt door een financier bij het inschakelen c.q. uitbesteden van werkzaamheden aan derden. En hij geeft aan wat de gevolgen zijn voor het contact met de klant.
 8. Klanten verlaten het traject van bijzonder beheer indien de financier van mening is dat het verhoogde risico van de klant is afgenomen.

Wat wordt van de ondernemer verwacht?

De regels zijn normen voor de financiers, maar dat neemt niet weg dat de gedragscode ook van jouw als ondernemer verlangt dat je de financieringsvoorwaarden goed doorgrond. Een goed voorbereide ondernemer heeft echter met deze code wel enkele handvatten om een financier aan te spreken op de naleving van de gedragscode.

Klachten over Andere financiers

Klachten over de andere financiers en het opvolgen van de gedragscode kun je echter nog niet aan de Kifid voorleggen. Andere financiers kunnen zich (nog) niet aansluiten bij de Kifid. Klachten over deze financiers moet je dan ook voorleggen aan de civiele rechter.

Meer weten?

De uitgebreide code met alle regels kunt je hier raadplegen. Heb je vragen over de financiering, financieringsvoorwaarden of over deze gedragscode, dan informeren wij van Claassen, Moolenbeek & partners je graag. Neem gerust eens contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Met onze landelijke dekking is er altijd wel een expert in de buurt. Zoek hier een vestiging bij jou in de buurt.

ing. Victor Miedendorp de Bie Msc

Over de auteur:

Victor Miedendorp de Bie is opgegroeid in een ondernemersfamilie en heeft een voorliefde voor het MKB. Hij begrijpt als geen ander de positie en hectiek waar een DGA mee te maken heeft.